Gastenboek

  • 21-05-2016 - Wat een geweldig boek, ik kan het iedereen aanbevelen! Ik...  lees meer
  • 15-03-2015 - Het enige hulpmiddel wat goed werkt als ik niet kan...  lees meer
  • 06-06-2013 - hallo vraagje heb al lange tijd veel pijn aan tusse...  lees meer
Plaats een bericht

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Comm On!

Comm On!, statutair gevestigd te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Comm On!
Valkeniersborch 41
3992 CH Houten
 

Comm On! is te benaderen via de volgende emailadressen:
comm-on@zonnet.nl

Website van Comm On!:
comm-on@zonnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Comm On! verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als cliënt aan Comm On! en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum (niet verplicht)
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer (IBAN)

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door Comm On! georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via comm-on@zonnet.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Comm On! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het inschrijven van cliënten
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
- verzenden van onze Nieuwsbrieven
- het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Comm On! op social media, die   tijdens door Comm On! georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Comm On! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u student en na het afstuderen bij Comm On! bewaart Comm On! uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
- opzeggen
- overlijden
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Comm On! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegeaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Comm On! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comm On! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Comm On! een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar comm-on@zonnet.nl.

Comm On! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Comm On! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van Comm On! via comm-on@zonnet.nl